"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013"

Numer i nazwa projektu:
WND -RPSL.09.02.00-00-078/08-06
"SZYBSZA DIAGNOSTYKA POPRAWĄ USŁUG MEDYCZNYCH
W MYSŁOWICACH - WYPOSAŻENIE PRACOWNI RTG"

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ORTO-MEDIC Sp. z o. o., 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 1

Pozyskane środki z funduszy unijnych pozwoliły na realizację inwestycji rzędu blisko 300 000,00 zł tj. na zakup nowego aparatu RTG marki Philips - światowego lidera w produkcji tego typu urządzeń, zakup automatycznej ciemni do zdjęć RTG.
Zakupiony sprzęt cechuje wysoka jakość wykonanych badań, zapewnia leczonym pacjentom zastosowanie minimalnej dawki promieniowania w celu wykonania badania. Również oddziaływanie na środowiskao jest mniej szkodliwe. Aparat przystosowany jest do radiografii cyfrowej, co w przyszłości będzie kolejnym etapem pracy nad podniesieniem jakości usług.